Danmarks Brydeforbunds etiske kodeks

Team Danmark og DIF har i samarbejde udarbejdet et etisk kodeks. Dette gælder for dansk konkurrenceidræt og herunder eliteidrætten. I Danmarks Brydeforbund følger vi det etiske kodeks og opfordrer alle klubber til løbende at tilse at træningen og klublivet følger intentionerne med det etiske kodeks.

Du kan kontakte vores trivselsansvarlige

Bestyrelsen i Danmarks Brydeforbund har udpeget en trivselsansvarlig for dansk brydning. Du kan kontakte vedkommende her.

Etiske kodeks for trænere

Trænere søger efter udøverens og holdets potentiale for forbedring, og trænere tilrettelægger træningen, for at dette potentiale kan realiseres på bedst mulig måde. Men den gode træner har også et større mål. Han eller hun kender idrætten som en arena for menneskelig vækst og udvikling, hvor der skabes trænings- og konkurrencemiljøer kendetegnet af glæde, fællesskab og orientering mod mestring. Den gode træner udvikler hele udøvere: fysisk, psykisk, socialt og moralsk. Den gode træner er en menneskeudvikler. Ligesom gode udøvere har også gode trænere talent. I en god træner-/udøverrelation er der to ligeværdige parter, som udvikler hinanden gensidigt.

Træneren er en nøgleperson med hensyn til at forme holdninger og værdier hos de udøvere og hold, han eller hun har ansvaret for. Heri ligger der stor magt. Den uansvarlige træner udnytter en sådan magt på tværs af udøvernes interesser. Den kyniske træner ser udøvere som middel i sin egen karriere og behandler udøvere som underordnede midler til at nå egne mål.
De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, der kendetegner den gode træner.

 1. Behandl alle udøvere individuelt og på udøverens præmisser!
 2. Sørg for, at træning og konkurrencer er passende i forhold til udøverens alder,
  erfaring, talent og modenhed!
 3. Overhold idrættens regler og normer for fair play i din idrætsgren!
 4. Respektér de afgørelser, som er truffet af dommere og andre officials!
 5. Inddrag udøverne i beslutninger, som berører dem, og lær den enkelte udøver
  at tage sin del af ansvaret for sin opførsel og idrætslige udvikling!
 6. Vær fair, omsorgsfuld og ærlig over for udøveren!
 7. Giv konstruktiv kritik og undgå overdreven negativ kritik!
 8. Prioritér altid dine udøveres helbred og undgå, at de udsættes for
  unødvendige helbredsrisici!
 9. Vis interesse og omsorg for syge og skadede udøvere!
 10. Søg samarbejde med andre trænere og specialister, hvor det tjener udøveren!
 11. Anerkend udøverens ret til at modtage råd og vejledning fra andre trænere!
 12. Acceptér aldrig truende og voldelig adfærd!
 13. Undgå enhver seksuel tilnærmelse af og intim kontakt med udøverne!
 14. Bevar en høj standard for din personlige opførsel i og uden for konkurrence!
  Vær opmærksom på din betydning som rollemodel!
 15. Vær aktiv modstander af misbrug af doping og illegale rusmidler! Vær aktiv
  modstander af brug af alkohol og tobak i idrætslig sammenhæng!
 16. Behandl alle udøvere ligeværdigt – uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk og
  religiøst tilhørsforhold samt seksuel orientering!
 17. Udnyt aldrig din virksomhed som træner til at fremme egne interesser på bekostning af udøvernes og/eller idrættens interesser!
 18. Spil aldrig på dig selv eller modstanderen!
 19. Misbrug ikke din insiderviden i forbindelse med spil!

Etiske normer for ledere og ansatte i idrættens organisationer

En idrætsleder og ansat tager medansvar for organisering og drift af aktiviteter, klubber og forbund og lægger på afgørende måde grundlaget for, at idrætsaktiviteter kan finde sted. Gode ledere og ansatte tilrettelægger en åben, retfærdig og økonomisk ansvarlig idræt med et tydeligt og godt regelværk. Gode ledere og ansatte viser ansvar ved at opbygge en inkluderende idræt med vægten lagt på demokrati, der tjener fællesskabet og samfundet. Ledere og ansatte har også positioner, som kan misbruges. I nogle tilfælde tager egeninteressen over i forhold til fællesinteressen. Dårlige ledere og ansatte misbruger deres positioner for at skaffe sig selv fordele på tværs af den organisation og den idræt, de er sat til at lede. De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, som kendetegner den gode leder og ansatte.

 1. Værn om organisationens legitimitet og dens åbenhed og demokratiske værdier!
 2. Påtag dig ansvaret for, at de formelle og etiske normer efterleves i hele organisationen!
 3. Behandl alle idrættens aktører som ligeværdige – uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold samt seksuel orientering!
 4. Inddrag dine medlemmer i beslutningerne!
 5. Bevar en høj standard for din personlige opførsel i og uden for idrætten!
 6. Løs tvister retfærdigt og omgående i overensstemmelse med forbundets
  regler og procedurer!
 7. Vær opmærksom på og tag dit retlige ansvar alvorligt!
 8. Administrer idrætten efter økonomisk holdbare principper!
 9. Udnyt aldrig din virksomhed som leder eller ansat til at fremme egne interesser på bekostning af organisationens interesser!
 10. Spil aldrig på dig selv eller modstanderen!
 11. Misbrug ikke din insider-viden i forbindelse med spil!

Læs mere

Du kan læse mere om idrættens etiske kodeks på Team Danmarks hjemmeside.